Disclaimer

Onderstaande voorwaarden en bepalingen regelen het gebruik van de website van Knijnenburg Zwirs Kassensloop B.V., als ook alle verwante url's die naar deze website verwijzen. 

Door uw toegang tot en uw gebruik van de site, aanvaardt u zonder enig voorbehoud deze gebruiksvoorwaarden en verbindt U er zich toe deze na te leven.
Door het gebruik van deze site wordt er geen enkele juridische samenwerkingsverband gecreëerd.
Indien één bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.
Knijnenburg Zwirs Kassensloop B.V. behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen waarbij de gebruiker wordt verzocht om de voorwaarden voorafgaandelijk aan ieder nieuw gebruik na te lezen.
Onderhavige voorwaarden zijn specifieke voorwaarden die enkel betrekking hebben op het gebruik van de website van Knijnenburg Zwirs Kassensloop B.V., als ook op alle andere internet- en/of netwerkinitiatieven van Knijnenburg Zwirs Kassensloop B.V. en dienen te worden aangevuld met de algemene voorwaarden van Knijnenburg Zwirs Kassensloop B.V., die integraal van toepassing blijven op de rechtsverhouding tussen Knijnenburg Zwirs Kassensloop B.V. en de klant/gebruiker.

TOEGANG TOT DE SITE

Knijnenburg Zwirs Kassensloop B.V. stelt alles in het werk om, in de mate van het mogelijke, de toegang tot haar site 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 te verzekeren, zonder enige garantie dienaangaande.
Deze toegang kan echter worden onderbroken, met name wegens onderhoud en updating, ingevolge stortingen of omwille van enige andere technische reden.


INTELLECTUELE RECHTEN

De site, met inbegrip van de teksten, de structuur, de lay-out, de grafische bestanddelen, de presentatie, de logo's, de software alsook het geheel van eventuele andere elementen bevat in deze site, worden beschermd door de intellectuele rechten van Knijnenburg Zwirs Kassensloop B.V., zijn eventuele leveranciers of partners. Deze intellectuele betreffen onder meer, maar niet limitatief: het auteursrecht, de naburige rechten, de databankrechten en de merkenrechten.
Andere product- of bedrijfsnamen vermeld op deze site, kunnen merken zijn van hun respectieve eigenaars. De gebruiker mag geen informatie, software, product of dienst verkregen op deze sites wijzigen, kopiëren, verdelen, doorgeven, vertalen, verspreiden, weergeven, reproduceren, publiceren, vergunnen met licentie, overdragen of verkopen, noch werken creëren die zijn afgeleid van de voormelde elementen, zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de rechthebbende of Knijnenburg Zwirs Kassensloop B.V.. Elke inbreuk op deze intellectuele rechten kan aanleiding geven tot burgerlijke en strafrechtelijke vervolging.
Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de catalogus van Knijnenburg Zwirs Kassensloop B.V. is ten strengste verboden.


AANSPRAKELIJKHEID

Deze site is bestemd om algemene informatie te verstrekken over de activiteiten en producten van Knijnenburg Zwirs Kassensloop B.V..
Knijnenburg Zwirs Kassensloop B.V. en haar informatieleveranciers zijn niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen of fouten van haar site en zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien voor de gebruiker of derden.
De informatie, producten en diensten die deze site bevat, kunnen technische en inhoudelijke onjuistheden of tikfouten bevatten. Knijnenburg Zwirs Kassensloop B.V. biedt derhalve geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of de actualisering van de informatie die op deze site wordt aangeboden.
Knijnenburg Zwirs Kassensloop B.V. is niet aansprakelijk voor onrechtmatige daad, voor onrechtstreekse schade ten gevolge van onderhavige voorwaarden, contractuele- of productaansprakelijkheid of voor welke rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade dan ook, zoals exploitatieverlies, verlies van winst, verlies van kans, (bedrijfs)schade, bedrijfsstagnatie of (personeels)kosten, zelfs indien deze zou voortvloeien uit zware fout of herhaaldelijke fout veroorzaakt door de site (inclusief de technische werking of onbeschikbaarheid), virussen, computermisdrijven, hacking en zelfs indien Knijnenburg Zwirs Kassensloop B.V. gewaarschuwd werd voor deze schade.
Zo is Knijnenburg Zwirs Kassensloop B.V. evenmin verantwoordelijk voor enige tijdelijke of permanente schade of stoornis veroorzaakt aan de gegevens of het informaticamaterieel van de gebruiker tijdens de toegang tot de site, tijdens het raadplegen van de pagina's van de site of in het algemeen, tijdens de overdracht van bestanden en informaticaprogramma's die de site uitmaken, naar zijn ontvangstmaterieel. Knijnenburg Zwirs Kassensloop B.V. is in het bijzonder niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via zijn site.
Knijnenburg Zwirs Kassensloop B.V. is niet aansprakelijk voor het frauduleuze gebruik van zijn verspreidingsmiddelen. Knijnenburg Zwirs Kassensloop B.V. wijst alle aansprakelijkheid met betrekking tot enige inbraak in zijn informaticasystemen en de plundering van gegevens die daaruit zou kunnen voortvloeien, van de hand. Knijnenburg Zwirs Kassensloop B.V. zet echter alle nuttige middelen in ter voorkoming van ongeoorloofde inbraak.
Knijnenburg Zwirs Kassensloop B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van het contract dat werd gesloten, in geval van uitputting van de voorraad of de onbeschikbaarheid van het product, in geval van force majeure, onrust of totale of gedeeltelijke staking, met name van de postdiensten en vervoers- en/of communicatiemiddelen, overstroming, brand.


VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De webruimten buiten de domeinen en subdomeinen van www.zwirsknijnenburg.nl en in het bijzonder de ruimten waarnaar de gebruiker kan worden verwezen door middel van hypertekstlinks op de pagina's van deze site, blijven de alleen verantwoordelijkheid van de houders van die webruimten.
Knijnenburg Zwirs Kassensloop B.V. kan immers geen permanente controle uitoefenen op deze webruimten, noch enige aansprakelijkheid aanvaarden voor hun inhoud. De invoeging van deze links houdt geen goedkeuring in van de elementen bevat in deze site door Knijnenburg Zwirs Kassensloop B.V..
Knijnenburg Zwirs Kassensloop B.V. wijst derhalve alle aansprakelijkheid met betrekking tot het materieel en de gegevens van welke aard ook, bevat in of verspreid op deze webruimten waarnaar wordt verwezen, en met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens waartoe daarin wordt overgegaan, van de hand.


TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de site zullen exclusief onderworpen zijn aan het Nederlands recht.
Knijnenburg Zwirs Kassensloop B.V. behoudt zich evenwel het recht voor elke gebruiker ten alle tijde eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot zijn site geheel of gedeeltelijk te ontzeggen, meer bepaald in geval van een duidelijke schending van de onderhavige voorwaarden door de gebruiker. Indien U niet akkoord kan gaan met de inhoud van deze Disclaimer is het enige verhaalsmiddel de site niet verder te gebruiken.